"Mesmerizing Eyes"

  1. f/5.6
  2. 1/160 sec
  3. 105mm
  4. ISO 100

| Model : Kilian Braun | Stylist : Selfmade | Bildstil : Studio Portrait SW HighKey | Location: Art of Pix Photography Studio

Aus dem Album

Black&White & Monochrom